Login | Aanmelden | Help | Adverteren
Logo Guestzone

Copyright

Guestzone behoudt zich het recht voor om alle reclameboodschappen, tekstberichten, publieke aankondigingen en berichten te controleren om zich ervan te verzekeren dat deze voldoen aan de richtlijnen die op een bepaald moment van toepassing zijn. Hoewel Guestzone niet alle berichten van haar gebruikers controleert en ook niet verantwoordelijk is voor de inhoud van deze berichten, behoudt Guestzone zich het recht voor, maar is Guestzone hiertoe niet verplicht, om content met inbegrip van, maar niet beperkt tot profielen, publieke aankondigingen en (tekst) berichten te verwijderen of te verplaatsen, waarvan Guestzone naar eigen inzicht meent, dat deze in strijd is met deze Algemene Voorwaarden of andere toepasselijke richtlijnen, of dat deze anderszins onaanvaardbaar is.
 
De Wederpartij is zelf volledig verantwoordelijk voor de inhoud van de profielen, publieke aankondigingen en (tekst) berichten die hij of zij opslaat via de Website en/of de Diensten van Guestzone, of verstuurt naar de gebruikers van de Website en/of Diensten van Guestzone.

Guestzone heeft het recht om accounts die al geruime tijd niet meer actief zijn te beëindigen/verbreken.
De Wederpartij gaat ermee akkoord, dat Guestzone niet aansprakelijk of verantwoordelijk is, indien gegevens die door middel van de Website en/of de Diensten van Guestzone worden geleverd of verstuurd niet worden bewaard, of abusievelijk worden verwijderd.
 
De Wederpartij gaat ermee akkoord, dat hij of zij Guestzone en haar houdstermaatschappijen, leden, dochterbedrijven, gelieerde bedrijven, serviceproviders, contractanten, agenten, vertegenwoordigers, licentieverleners, leidinggevenden, directeuren, aandeelhouders en werknemers schadeloos zal stellen in verband met een claim, proces, aanmaning, vordering of andere procedure, ingediend door een derde en veroorzaakt door, als gevolg van of in verband met zijn of haar (i) gebruik van de Website en/of de Diensten van Guestzone, (ii) schending van deze Algemene Voorwaarden of (iii) overtreding van de wet, een voorschrift of de rechten van een derde.

De Wederpartij betaalt de kosten en schade, met inbegrip van maar niet beperkt tot de in redelijkheid gemaakte advocaatkosten en de kosten opgelegd aan of anderszins gemaakt door Guestzone in verband met, of voortvloeiend uit een dergelijke claim, proces, aanmaning, vordering of andere procedure.
 
         
  Aanmelden
Contact
Back to Top
Huisregels
Algemeen
  Partyorganisatie
Algemeen
  Algemeen Over ons
  Member
Adverteren   Spelregels Het Team
 
Vacatures   Privacy Partners
    Helpdesk   Copyright FAQ