Login | Aanmelden | Help | Adverteren
Logo Guestzone

Privacy Statement

Guestzone verzamelt geen persoonsgegevens tenzij deze op vrijwillige basis worden verstrekt. Met het invullen en versturen van een formulier, of het verzenden van een e-mail geeft de Wederpartij aan Guestzone toestemming zijn of haar persoonlijke gegevens op te slaan in een (geautomatiseerd) bestand van Guestzone, met het oog op een geautomatiseerde gebruikersprofilering, klantenbeheer, marktonderzoek en (direct) marketing. De verstrekte gegevens kunnen worden doorgegeven aan de met Guestzone contractueel verbonden ondernemingen.

Guestzone is gerechtigd de persoonsgegevens door te geven aan de mobiele netwerk aanbieder van de Wederpartij ten behoeve van het innen van de door de Wederpartij verschuldigde vergoedingen. De Wederpartij stemt ermee in dat Guestzone zijn of haar persoonsgegevens kunnen worden verstrekt aan partners van Guestzone. De Wederpartij geeft Guestzone en haar partners toestemming tot het toezenden van (reclame)uitingen via email, schrijvende post. 

De Wederpartij heeft recht op inzage en eventuele correctie van zijn of haar persoonsgegevens. De Wederpartij heeft het recht om zich kosteloos te verzetten tegen verwerking van zijn of haar persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden. In het geval de Wederpartij zich wenst te verzetten tegen verwerking van zijn of haar persoonsgegevens kan de Wederpartij zijn of haar aanvraag tot inzage, correctie of verzet richten tot Guestzone via het contactformulier. Guestzone staat ingeschreven bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CPB) onder nummer m141549.

Guestzone behoudt zich het recht voor om alle reclameboodschappen, tekstberichten, publieke aankondigingen en berichten te controleren om zich ervan te verzekeren dat deze voldoen aan de richtlijnen die op een bepaald moment van toepassing zijn. Hoewel Guestzone niet alle berichten van haar gebruikers controleert en ook niet verantwoordelijk is voor de inhoud van deze berichten, behoudt Guestzone zich het recht voor, maar is Guestzone hiertoe niet verplicht, om content met inbegrip van, maar niet beperkt tot profielen, publieke aankondigingen en (tekst) berichten te verwijderen of te verplaatsen, waarvan Guestzone naar eigen inzicht meent, dat deze in strijd is met deze Algemene Voorwaarden of andere toepasselijke richtlijnen, of dat deze anderszins onaanvaardbaar is.

De Wederpartij is zelf volledig verantwoordelijk voor de inhoud van de profielen, publieke aankondigingen en (tekst) berichten die hij of zij opslaat via de Website en/of de Diensten van Guestzone, of verstuurt naar de gebruikers van de Website en/of Diensten van Guestzone.

Guestzone heeft het recht om accounts die al geruime tijd niet meer actief zijn te beëindigen/verbreken.
De Wederpartij gaat ermee akkoord, dat Guestzone niet aansprakelijk of verantwoordelijk is, indien gegevens die door middel van de Website en/of de Diensten van Guestzone worden geleverd of verstuurd niet worden bewaard, of abusievelijk worden verwijderd.
 
         
  Aanmelden
Contact
Back to Top
Spelregels
Algemeen
  Partyorganisatie
Algemeen
  Voorwaarden Over ons
  Member
Adverteren   Privacy Statement
Het Team
 
Vacatures   Copyright Partners
       
FAQ